Çevre Politimaız

Duman Metal, faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisini en aza indirme, çevre kirliliğini önleme ve doğal kaynakları koruma konularında duyarlı ve özenli davranmayı bir şirket politikası olarak benimsemiştir.

Firmamız, ISO 14001 standardı gereklerine uygun olarak Çevre Yönetim Sistemi'ni sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla, tüm çalışanlarına bu konuda eğitim vermeyi, eğitimlerin sürekliliğini sağlamayı, çevreyle ilgili yürürlükte bulunan mevzuata ve idari düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. 

Bu kapsamda Duman Metal'in uymayı taahhüt ettiği ilkeler şöyledir:

• Tüm faaliyetlerde yasal gerekliliklere uyulması

• Çevre performansının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi

• Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanımı

• Üretim faaliyetleri sonucu oluşan katı ve tehlikeli atıkların kontrol altında tutulması

• Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevre korumasının ön planda tutulması

• Çalışanları ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirerek gerekli eğitimleri   almalarının sağlanması

• Çevreye verilecek zararın en aza indirilebilmesi için gerekli proaktif ve reaktif önlemlerin    alınması

• Çevreyi olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması ve olası kirliliğin yayılmasının önlenmesi

• Çevrenin korunması konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile     oluşturulacak her türlü işbirliğinin desteklenmesi, bilgi alışverişinde bulunulması

Copyright ©2011 Duman Metal. All rights reserved.